Uw kind op SBO Mozaik?

Op elke school zitten leerlingen die naast het reguliere lesprogramma extra ondersteuning nodig hebben om de basisschoolperiode succesvol te doorlopen. In de meeste gevallen zal de school dit zelf kunnen organiseren, zij worden daarbij ondersteund door een consulent van het samenwerkingsverband Plein 013. Indien een juist antwoord op hulpvragen niet gevonden wordt en extra expertise een helpende hand kan bieden, is het mogelijk om de hulp van SBO Mozaik in te roepen. Het toelatingsproces wordt een stuk overzichtelijker wanneer iedereen weet met wie men van doen heeft en duidelijk is wat er van iedereen verwacht wordt. Ouders / school kunnen contact opnemen voor een rondleiding.

Wanneer plaatsing op SBO Mozaik wenselijk is, ziet het traject er als volgt uit:

-Ouders gaan terug naar de basisschool en bespreken met de basisschool dat O&O ingevuld dient te worden.De verwijzende basisschool zet O&O na invullen open voor Mozaik. De potentiele leerling wordt 1x per week intern besproken. Hieruit kunnen verhelderingsvragen ontstaan en deze worden teruggekoppeld naar de verwijzende basisschool. 

-Na het verkrijgen van antwoorden op de verhelderingsvragen zal Mozaik 1x per week het besluit kenbaar maken aan verwijzende school en ouders. Mozaik maakt voorkeur van instroommoment bekend.

-Daarna is het van belang dat de verwijzende school O&O voor woensdag 9.00 uur op definitief zet, zodat Plein 013 het dossier kan ophalen. 

-Binnen 3 weken zal Plein 013 het definitieve besluit nemen.

-Ouders en SBO Mozaik maken afspraken voor bezoek aan school. Er is een kennismakingsgesprek en de leerling kan meedraaien in de groep. Dit kan in één afspraak plaatsvinden, maar mocht het erg spannend zijn voor een leerling dan kunnen hiervoor ook twee afzonderlijke afspraken gepland worden.

Uiteraard zijn er situaties waarbij het traject anders kan verlopen. In dat geval zal in overleg bepaald worden welke stappen ondernomen moeten worden.

Bij overeenstemming over plaatsing op SBO Mozaik wordt bij Loket 013, de toelaatbaarheidscommissie van samenwerkingsverband Plein 013, een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd. Deze is in de meeste gevallen geldig voor een periode tussen de één en twee jaar. Van scholen wordt verwacht dat ze gedurende deze periode ervoor zorgen dat een eventuele terugplaatsing in het reguliere onderwijs succesvol zal verlopen. Er zal gezamenlijk bekeken worden of terugplaatsing op de school van herkomst, een andere reguliere basisschool of voortzetting op SBO Mozaik wenselijk is. Mocht de leerling uitstromen naar het voortgezet onderwijs, dan is dit uiteraard niet aan de orde. 

Wanneer ouders en school het niet eens zijn over de ondersteuning die een leerling geboden dient te worden, zal er vanuit het samenwerkingsverband ondersteuning geboden worden bij het bepalen van de vervolgstappen. Het advies dat hieruit volgt is bindend.

Mocht u meer willen weten over SBO Mozaik of een oriënterend bezoek willen plannen, dan kunt u altijd contact opnemen.

Zelf aanmelden

Het is niet gebruikelijk dat leerlingen rechtstreeks, zonder overleg met de huidige school, door ouders bij ons worden ingeschreven. We zijn echter wettelijk verplicht die mogelijkheid wel aan ouders te bieden. Zoals hierboven beschreven, geldt er een zorgplicht voor de school waar een kind wordt aangemeld. Dit geldt ook voor aanmelding bij SBO Mozaik. Dit leidt er overigens niet automatisch toe dat een leerling bij ons toegelaten wordt. Wij zullen eerst kijken welke vorm van onderwijs het meest geschikt is en gaan dan in overleg met ouders bekijken welke school hieraan zou kunnen voldoen. In eerste instantie zal hierbij altijd gekeken worden naar onderwijs op een reguliere basisschool.

Het aanmeldingformulier vindt u hier

Nieuws & Agenda


Bekijk alle nieuwsitems >>

 

Meer info?
bel: 013 52 30 690