Loket Plein 013

Voor dit schooljaar dienden leerlingen een PCL-beschikking te hebben voor plaatsing op het SBO. Met de wet Passend onderwijs zijn de PCL's verdwenen en bepaalt een samenwerkingsverband zelf welk orgaan beoordeelt welke zorg, arrangement of plaatsing een leerling nodig heeft. Binnen ons samenwerkingsverband is dat Loket Plein 013. Zij komt op donderdagen bij elkaar om leerlingen te bespreken.

Hieronder zetten we op een rijtje in welke situaties toeleiding naar extra ondersteuning voor een leerling van toepassing is en wat de te volgen route is.

A     De school heeft een leerling die na 1 augustus 2014 gebruik gaat maken van een arrangement wat uitgevoerd kan worden op de eigen school:

 • De ondersteuningsbehoeften worden in overeenstemming met ouders vastgesteld;
 • Het ondersteuningsteam stelt, in overleg met ouders, het arrangement vast.
 • Omdat er geen sprake is van overdracht is er geen melding bij het Loket Plein 013 nodig. Wel adviseren we om standaard het instrument voor intern gebruik in te zetten.

B     De school heeft een leerling die na 1 augustus 2014 gebruik gaat maken van een arrangement wat niet uitgevoerd kan worden op de eigen school:

 • De ondersteuningsbehoeften worden in overeenstemming met ouders vastgesteld;
 • Het ondersteuningsteam stelt, in overleg met ouders, het arrangement vast;
 • Er is overleg tussen school, ouders en de nieuwe school over het arrangement;
 • De school vraagt met behulp van het digitale instrument Ondersteuning en Overdracht een Toelaatbaarheidsverklaring aan bij Loket Plein 013.

C     De school heeft een voorinstromer waarbij binnen een half jaar duidelijk is dat de leerling is aangewezen op een arrangement:

 • De ondersteuningsbehoeften worden in overeenstemming met ouders vastgesteld;
 • Het ondersteuningsteam stelt, in overleg met ouders, het arrangement vast;
 • De school vraagt met behulp van het digitale instrument Ondersteuning en Overdracht een
 • verklaring aan bij Loket Plein 013 waarmee Plein 013 zich garant stelt voor het arrangement;
 • Als er sprake is van een verwijzing naar speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs vindt overleg plaats tussen school, ouders en nieuwe school en wordt meteen ook een Toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd.

D     De school heeft een aangemelde leerling van buiten het samenwerkingsverband (verhuizer) die afkomstig is van speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs en waarbij ouders de voorkeur hebben voor een reguliere school :

 • De ondersteuningsbehoeften worden in overeenstemming met ouders vastgesteld;
 • Het ondersteuningsteam stelt, in overleg met ouders, het arrangement vast;
 • De school vraagt met behulp van het digitale instrument Ondersteuning en Overdracht een
 • verklaring aan bij Loket Plein 013 waarmee Plein 013 zich garant stelt voor het arrangement;

Als er sprake is van een verwijzing naar speciale basisschool of speciaal onderwijs vindt overleg plaats tussen school, ouders en nieuwe school en wordt meteen ook een Toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd.

Algemeen:

 • Toelaatbaarheidsverklaringen moeten minimaal een heel schooljaar bevatten;
 • Voor alle leerlingen die op 31 juli 2014 zijn ingeschreven in het speciaal basisonderwijs gelden de rechten van de beschikking van de voormalige PCL;
 • Voor alle leerlingen die op 31 juli 2014 zijn ingeschreven in een school voor speciaal onderwijs gelden de rechten van de beschikking van de voormalige CvI doch tot uiterlijk
 • 1-8-2016;
 • Als er over een zittende leerling overeenstemming is tussen de verwijzende school van Plein 013, de ouders en de nieuwe school van Plein 013 toetst het samenwerkingsverband marginaal en geeft een toelaatbaarheidsverklaring af;
 • Alle 4-5-jarige kinderen worden aangemeld bij een basisschool. Uitzondering hierop wordt gemaakt voor kinderen die al bekend zijn bij enkele zorgverlenende instanties. Er zijn afspraken gemaakt met GGZ, MEE, JGZ, Loket Vroeghulp en de medische kinderdagverblijven dat alleen de ouders van deze kinderen rechtstreeks kunnen aanmelden bij Loket Plein 013;
 • Als er geen sprake is van een verwijzende school van Plein 013 dan neemt Loket Plein 013 deze rol over.

Nieuws


Bekijk alle nieuwsitems >>

Meer info?
bel: 013 52 30 690